Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile ana sözleşmemizde belirlenen hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımı, şirketin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımı yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 466. maddesi uyarınca temettü hesaplamasında net kardan %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, geri kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, ihtiyari yedek akçeye ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Dağıtılacak kar payı Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve dağıtılacak kar payı belirlendikten sonra mevzuatta belirlenen yasal sürelerde dağıtımı yapılacaktır.