Kurumsal Yönetim

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini, bu ilkelere ilişkin uyum derecelerini, uymadığı konularda ise gerekçelerini kamuya açıklamak amacı ile aşağıdaki beyanı ve Uyum Raporu’nu hazırlamıştır;

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, dünyada hızla yayılan ve iyi yönetim açısından olmazsa olmaz olarak görülen Kurumsal Yönetim olgusunu ve mekanizmalarını Şirket bünyesinde oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmaları 2004 yılı sonu itibarıyla tamamlamıştır. Bu çalışma Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz-2003 tarihi itibarıyla yayınlanmış olan, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yanı sıra uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını da kapsayan bir çalışma niteliğindedir. Bu tarihten sonra Kurumsal Yönetim uygulamaları her yıl güncellenerek devam ettirilmiştir.

Kurumsal yönetime ilişkin ilk derecelendirme 2010 yılında yapılmıştır. Şirket’in kurumsal derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 8,65 olarak belirlenmiştir. Derecelendirme notu 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 8,67 ve 8,82 olarak iyileştirilmiştir. Şirket, her yıl yaptığı iyileştirmelerle notunu devamlı olarak artırmayı başarmıştır. Şirket’in son yapılan 2017 yılı derecelendirmesinde kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,08’e yükselmiştir. Öte yandan, Park Elektrik, SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme şirketinin 7 Ağustos 2015 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’ne (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim’in alt başlıkları olan saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkelerine olan inancını Şirket bünyesinde yapılan çalışmaya hızlı uyumu ve ilkelere yönelik gayretli çalışması ile kanıtlamaktadır. Bu çalışma doğrultusunda Şirket bünyesinde oluşturulan “Kurumsal Yönetim” sistemi ve onun mekanizmaları Şirket Üst Yönetimi ve tüm çalışanları tarafından kısa sürede benimsenmiştir.

Şirket, 14 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ile Esas Sözleşmesi’nde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda değişiklikler yapmıştır.

Yenilenen Esas Sözleşme’de özet olarak; azınlık hissedarlara tanınan haklar, hisse devri serbestisi, Yönetim Kurulu’nun bağımsızlığı, Yönetim Kurulu toplantılarının düzeni, sekretarya kurulması, komitelerin oluşturulması ve bağımsızlığı, Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin seçim kriterleri ve Genel Kurul’a ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Esas Sözleşme’de yapılan bu değişikliklerle Kurumsal Yönetim ilkelerinin sürekliliği sağlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu’nun etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üye sayısı 5’ten 9’a çıkarılarak iki bağımsız üye ataması yapılmıştır ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Atanan bağımsız üyelerin komite üyeleri olarak seçilmeleri ve bu şekilde komitelerde bağımsız üyelerin yer alması sağlanmıştır. Yönetim Kurulu’nun tutanaklarını tutmak, arşivlemek ve Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:22 Madde25 tebliği uyarınca daha önce kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite’nin etkinliği artırılarak Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetim Kuruluna bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerince kurulması gereken bir diğer komite olan Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Kurulması gereken diğer komitelerden ücret komitesi, aday gösterme komitesi gibi komitelerin fonksiyonları da bu komite tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin çalışma esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirket’e ait yeni bir web sitesi oluşturularak kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm menfaat sahiplerine eşit, eksiksiz, eşzamanlı ve hızlı olarak bilgiye ulaşma hakkı tanınmıştır.

Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim ilkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, düzenleyici otoritelerin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Henüz Uygulanmayan İlkeler

Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında olup, Park Elektrik Üretim Madencilik A.Ş.’nin şirket menfaatlerini gözeterek uygulamadığı ilkelerden biri gayrimenkul satışlarının Genel Kurul’un onayına sunulması ilkesidir. Şirket, karar alma sürecinde önemli aksamalara ve zaman kaybına yol açacağı dayanağı ile bu ilkeyi şu an için uygulamaya geçirememiştir. Diğer yandan Şirketimiz tarafından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden oy hakkında imtiyazdan kaçınma, Yönetim Kurulu’na aday gösterme alanı dışında uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun dokuz üyesinden altısı A grubu üçü B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilebilmektedir. Bu düzenleme Şirket’in kuruluşu sırasında yapılmış olup sonradan imtiyaz yaratılmamıştır. A grubu paylar açısından kazanılmış hak durumundadır. Şirket paylarının çoğunluğu A grubu paylarla birlikte aynı gruba ait olduğundan B grubu paylarla çıkar çatışması söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle A grubu paylar bu imtiyaza sahip olmasaydı da Yönetim Kurulu’nu belirleme etkisinin derecesi değişmeyecekti. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür’ün yetkilerinin net bir şekilde ayrılması ilkesi Yönetim Kurulu yönergesiyle gerçekleştirilecektir.

 

GÜRSEL USTA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

Salı Ekim 30th, 2012

Kurumsal Yönetim Beyanı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini, bu ilkelere ilişkin uyum derecelerini, uymadığı konularda ise gerekçelerini kamuya açıklamak amacı […]