Uyum Raporu

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 

 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket, 26 Nisan 2005 tarihi itibarıyla pay sahiplerinin haklarının kullanımını ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi’ni kurmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi’nde Yeşim Bilginturan bölüm müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkiler Birimi ile irtibat Şirket web sitesinden gerçekleştirilebileceği gibi, irtibat telefonları olan 0216 531 24 00 ve investor.relations@cinergroup.com.tr mail adresinden de iletişim kurulabilir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, mevzuata uygun olarak belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve tüm analistlere açık olan Analist Toplantıları ile Şirket’le ilgili önemli gelişmeleri analistlere aktarmaktadırlar. Bölüme yönlendirilen sözlü ve yazılı sorular, kamuoyuna açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa sürede cevaplanmakta, ayrıca yerel ve uluslararası fon yöneticileri ile talepleri doğrultusunda düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır. Yıl içinde yatırımcılardan gelen üç yüz adetten fazla bilgi talebi telefon ve e-posta yollarıyla cevaplanmıştır.

3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

2005 yılı Nisan ayı itibarıyla oluşturulmuş olan web sitesi, yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zaman içerisinde eşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde aktarılabilmesi amacıyla etkin olarak düzenlenmiştir. Web sitesi Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin sorumluluğunda olup sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket, bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve bu politika olağan Genel Kurul’da hissedarlar tarafından onaylanmıştır. Şirket bünyesinde kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Birimi vasıtasıyla pay sahiplerinden gelen sorulara etkin ve hızlı cevap verilmesi sağlanmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde Madde 12’de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu hakka ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

4- GENEL KURUL BİLGİLERİ

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul, %69 katılım oranı ile toplanmış, toplantıda kullanılan toplam oy sayısı, 10.212.604.829 olmuştur. Şirket’in 2016 yılı Olağan Genel Kurulu aynı zamanda elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş ve toplantıya 13.934.300 adet pay elektronik ortamda katılım yoluyla iştirak etmiştir. Genel Kurul toplantı daveti, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 14 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul ilanı Türkiye’de yayınlanan 14.4.2017 tarih ve 2967 sayılı Habertürk gazetesinde ve 14.4.2016 tarih ve 9306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer almıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını teminen aynı çağrı metni 12.4.2017 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak ilgili pay sahiplerine gönderilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar Şirket merkezinde ve Şirket’in internet sitesinde pay sahipleri için bulundurulmuştur. Talep edildiği zaman Şirket Esas Sözleşmesi de yatırımcılara ulaştırılmıştır. Genel Kurul’da pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış, bu sorulara ayrıntılı cevap verilmiştir. Şirket, pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını artırmak ve toplantıya ilişkin yeterli hazırlık yapma imkanı vermek amacıyla pay sahiplerine bildirimi toplantı tarihinden 27 gün önce yapmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur. Genel Kurul’da rutin genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesinden başka 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususlarında bilgi verilmiş, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2017 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi ile ilgili karar ile kâr dağıtım kararı Olağan Genel Kurul’da onaylanmıştır.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Olağan Genel Kurul’da yapılan Esas Sözleşme değişikliği ile birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı 9’a çıkarılmıştır. Bu haliyle 9 üyeden 6’sı A grubu hisse senetlerine sahip hissedarlar, 3’ü ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmiştir.

Azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, Şirket, azınlık hissedarlarının ve pay sahiplerinin eşit olarak Yönetim Kurulunda temsil edilmesini temin etmek amacıyla bağımsız iki üye atanmasını gerçekleştirmiştir. Şirket’in ve sektörün yapısı gereği Yönetim Kurulunun hızlı ve etkin olarak karar alması gerekmektedir. Birikimli oy yöntemi ile gelecek üyelerin Şirkete ve sektöre uyum problemi yaşamaları halinde karar alma süreci yavaşlayacak, bu durum ise Şirket’in zamanında karar almasını engelleyerek kârlılığı azaltabilecektir. Bu olasılıklar göz önüne alınarak Şirket’te birikimli oy kullanımı yöntemine yer verilmemiştir.

6- KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Şirket, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile Ana Sözleşme’de belirlenen hükümler çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımı, Şirket’in sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 466. maddesi uyarınca temettü hesaplamasında net kârdan %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârdan Sermaye Piyasası

Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, geri kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, ihtiyari yedek akçeye ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Dağıtılacak kâr payı Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve dağıtılacak kâr payı belirlendikten sonra mevzuatta belirlenen yasal sürelerde dağıtımı yapılacaktır.

7- PAYLARIN DEVRİ

Esas Sözleşme’de pay devrine ilişkin olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 8- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin Şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir. Bilgilendirme politikasını Yönetim Kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikası’nın takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nu, Denetim Komitesi’ni ve Mali işlerden Sorumlu Birimi Bilgilendirme Politikası’nı içeren konularda bilgilendirir. Yatırımcı İlişkileri Birimi müdürü Yeşim Bilginturan bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur. Bilgilendirme Politikasından sorumlu kişiler ve görevleri:

Gürsel Usta, Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Coşkun Duyak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Süleyman Uyan, Yönetim Kurulu Üyesi

Güven Önal, Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Selim Şenkal, Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet Özçevik, Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Yavuz, Yönetim Kurulu Üyesi

Galip Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi

Yeşim Bilginturan, Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Şirket analist sunumlarında işletme yönetimince planlanan üretim tahminlerine yer verilmektedir. Bu tahminler kapasiteye, hava şartlarına ve diğer üretim faktörlerinin durumuna dayandırılmaktadır. Tahminlerde değişim olması durumunda www.parkelektrik.com.tr adresindeki web sitesinden duyurulmaktadır.

 9- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket’in ayrıntılı olarak düzenlenmiş, etkin olarak işleyen ve periyodik olarak güncellenen internet sitesi 2005 yılı Nisan ayı içerisinde oluşturulmuştur. Şirket internet sitesine www.parkelektrik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Sitede SPK Kurumsal yönetim ilkeleri II. Bölümde Madde 1.11.5’te yer alan tüm bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Sitenin İngilizce versiyonu mevcuttur. Site sürekli olarak güncellenmekte ve aktif olarak kullanılmaktadır.

10-FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporunda Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumu tam olarak yer almaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

 11- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ve mekanizmaların Şirket içerisinde oluşturulması 2005 yılında tamamlanmış ve bu doğrultuda menfaat sahiplerini de içeren bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgilendirme politikası çerçevesinde menfaat sahiplerine yönelik olarak toplantılar (analist toplantıları ve çalışanlara yönelik olarak periyodik toplantılar) düzenlenmektedir. Bu toplantıların ilanları ve ardından toplantı raporları da ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

12- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirket çalışanları birimlerini ilgilendiren konularda açıklama yapmak ve görüş bildirmek üzere belli aralıklarla Yönetim Kurulu’na davet edilmekte, böylelikle yönetime katılmaları sağlanmaktadır.

13- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket İnsan Kaynakları politikasını; işe alım, terfi, işten çıkartma ve çalışanların performans ölçümlerini içeren esaslar doğrultusunda yazılı olarak oluşturmuştur ve web sitesi yoluyla kamuya açıklamıştır. Ayrıca Şirket içerisinde her birime ve her göreve ilişkin süreçler yazılı olarak oluşturulmuştur. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere sendika temsilcileri görev yapmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14- ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket çevre politikası çerçevesinde doğaya ve çevrenin korunmasına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve buna ilişkin maden ve üretim sahalarının denetim raporları bulunmaktadır. Sosyal sorumluluğa ilişkin olarak oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda Ciner Grubu olarak gerçekleştirilen projelere katkıda bulunmaktadır.

Grup bünyesinde sürdürülen ve internet sitesinde de detaylarına yer verilen çok büyük kapsamlı projelere ek olarak Şirket, üretim tesislerinin bulunduğu bölge şartlarını geliştirmek ve bölge halkına katkıda bulunmak amacıyla birtakım özel sosyal yardım kampanyalarında bulunmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar Madenköy’de 1,65 milyon TL’lik bir karakol yapımı tamamlanarak TSK’ya bağışlanmış, 317.600 TL bedelle 8 derslikli bir ilkokul yaptırılmış ve MEB’e bağışlanmış, eski köy okulu yenilenerek öğretmen lojmanı olarak kullanılmak üzere MEB’e bağışlanmıştır. Şirket, ayrıca, Madenköy’de bulunan sağlık ocağını yenilemiş ve sağlık ocağının tüm operasyonel giderleri Şirket karşılanmak üzere, Park Elektrik’in işyeri sağlık ekibi tüm köy ve çevre köylerdeki hastalara bu sağlık ocağından hizmet sağlamıştır.

2017 yılında Şirket’in gerçekleştirdiği bağış ve yardım tutarı 19.550 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

 15- YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirket Yönetim Kurulu toplam 9 kişiden oluşmaktadır. Hiç bir üye icrada yer almamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta’dır ve icrada yer almamaktadır. Yönetim Kurulu’nda yer alan iki bağımsız üye Güven Önal ve Galip Çelik’tir. Şirket, 2016 yılında Şirket’in yönetim, temsil ve ilzamına ilişkin olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Yönerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümlerini belirlemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile icranın başı ayrı kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik sıfatları ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır:

Gürsel USTA, YK Başkanı (İcrada Yer Almıyor)

Ali Coşkun DUYAK, YK Başkan Vekili (İcrada Yer Almıyor)

Süleyman UYAN, YK Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Erdal YAVUZ, YK Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Salih Selim Şenkal, YK Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Güven Önal, YK Bağımsız Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Orhan YÜKSEL, YK Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Cevdet ÖZÇEVİK, YK Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Galip ÇELİK, YK Bağımsız Üyesi (İcrada Yer Almıyor)

Bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsızlık kriterlerine sahiptir ve bağımsızlık beyanlarını Şirket’e vermişlerdir. Bağımsız üyeler için bağımsızlığı ortadan kaldıran bir nedenin varlığı halinde Yönetim Kurulu’na yeni bağımsız üye atanması için gerekli süreçler işletilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak, bağımsız üyelere yönelik herhangi bir sınırlama getirilmezken, diğer üyelere yönelik olarak grup dışı şirketlerde görev almalarına yönelik olarak sınırlama getirilmiştir.

Şirket’in icrada yer almayan Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Holding bünyesinde başka görevler de üstlenmiş olmaları nedeniyle yoğun bir iş temposunda bulunmaktadırlar. Grup dışı görevlerin Şirket’e ve Holding’deki diğer görevlerine ayıracakları zamanı kısıtlayacağı ve verimi düşürebileceği düşünülerek böyle bir kısıtlamaya gidilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin asgari nitelikleri Şirket Esas Sözleşmesi Madde 11 ile belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket söz konusu bazı niteliklere sahip olmayan üyelere yönelik olarak eğitim programları oluşturmaya hazır olup, bugüne dek böyle bir eğitime gerek duyulmamıştır. Ancak yeni Yönetim Kurulu üyelerine yönelik Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uyum programları oluşturulmuştur.

16- YÖNETİM KURULU’NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu üyelerinin ve başkanın talepleri doğrultusunda belirlenir. Yöneticilerden gelecek talepler de gündemin belirlenmesinde etkili olur. Yönetim Kurulu toplantıları Esas Sözleşme Madde 8’de de belirtildiği üzere yılda en az 12 kez gerçekleştirilir. Esas Sözleşme’de toplantılara devamsızlığa ilişkin “Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır.” ibaresi yer almaktadır. Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan bir sekretarya oluşturulmuş ve Tuğçe Karadağ Çiftçi Yönetim Kurulu Sekretaryası olarak atanmıştır. Toplantılardan en az 1 hafta önce sekretarya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin zapta geçirilmekte ve yazılı olarak Şirket denetçilerine iletilmektedir. Atanacak bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin de kamuya açıklanması sağlanacaktır. Toplantılarda üyelerin sormuş oldukları sorular ve bunlara verilen cevaplar zapta geçirilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4’üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanacak maddeler için üyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır. Başkan dahil olmak üzere hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu toplam 21 toplantı yapmış ve karar almıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma oranı %92 olarak gerçekleşmiştir.

17-YÖNETİM KURULU’NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI ve ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

SPK Mevzuatı ( Seri X, No. 22 Tebliğ / Bölüm 6 )

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X, No:22 Tebliği’nin 25. Maddesi uyarınca;

-Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması,

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetilmesi,

-Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,

– Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi ve ilgili mevzuatla belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Güven Önal ve Galip Çelik’ten oluşmaktadır. Galip Çelik komite başkanıdır. Her iki üye de bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Park Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:22 Madde 25 tebliği uyarınca oluşturmuş olduğu Denetimden Sorumlu Komite’nin etkinliğini artırmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu’na bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip Çelik, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi’nin başkanı olup, diğer üyeler Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Yavuz ve  Süleyman Uyan ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yeşim Bilginturan’dır. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Galip Çelik ve Salih Selim Şenkal’dır. Komite yılda altı kez toplanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından 2005 yılından itibaren uygulanmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite’nin her çeyrekte olmak üzere yılda en az 4 defa, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin ise yılda en az 3 defa toplanması kararlaştırılmıştır. Komitelerin faaliyetlerini yerine getirirken takip edecekleri prosedürler yazılı olarak oluşturulmuş, kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev yapamayacakları hükmü Esas Sözleşme’de yer almaktadır. Komite üyelerinin nitelikleri Esas Sözleşme Madde:10’da yer alacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ile aynıdır.

2017 yılında Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi her çeyrekte olmak üzere yılda dörder kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan komiteler etkin çalışmalarını 2017 yılında da sürdürmüştür. Bu çalışmalarda Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu değerlendirilmiş, gerektiğinde yönetime sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulmuş, uyumun artırılması için önlemler görüşülmüştür.

Denetimden Sorumlu Komite, her çeyrekte yaptığı dört toplantıya ek olarak, bağımsız denetim şirketinin seçimi için ayrıca bir toplantı daha yapmış ve tüm toplantılarla ilgili olmak üzere yıl bazında toplam beş kez Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunmuştur.

18- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu Şirket’in mevcut ve potansiyel risklerine ilişkin olarak bir risk yönetim mekanizması oluşturmuştur. Risk yönetim sistemi Şirket’teki her birimin alabileceği azami riskleri, bu risklerin gerçekleşme yüzdeleri, risklere yönelik önlemler ve risklere ilişkin kontrol mekanizmalarını içermektedir. Risk yönetiminin takibine yönelik olarak iç kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır. Risk yönetiminin etkinliği belli aralıklarla gözden geçirilmekte, saptanan eksiklikler veya aksaklıklar en kısa zaman içerisinde düzeltilmektedir. Holding kapsamında yürütülen İç Denetim sistemine ek olarak Şirket, kendi bünyesinde İç Denetim birimi oluşturmuştur. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim kurumun mevcut ve potansiyel riskleri nasıl yönettiği, risklere, hatalara, suistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerin varlığını etkinliğini, yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlıklı olup olmadığını değerlendirir, sonuçları ilgili kurum içi makama raporlar ve sorunlara çözüm önerileri getirir. Park Elektrik İç Denetim Birimi müdürü Cumhur Karatepe ve bir personelden oluşmaktadır.

19- ŞİRKET’İN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket web sayfasında ve yıllık faaliyet raporunda misyon, vizyon, amaç ve değerlerini açıklamaktadır.

Şirket Misyonu

 • Teknoloji ve yeni gelişmeleri takip etmek ve işin her aşamasında uygulamak.
 • Hep daha iyi çalışma koşulları oluşturmak üzere çalışmak.
 • Çalışanları motive ederek verimliliği artırmak.
 • Düşük maliyette ve güvenli iş sahaları kurmak.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, olası kayıplardan kaçınmak.
 • Şirket Vizyonu
 • Liderlik – Şirket’in yurt içi ve yurt dışında aynı sektörde yer alan şirketler arasında lider konuma yükselmesi.
 • Kalite – Şirket’in asla kaliteden ödün vermeden büyümesi.
 • Büyüme – Etkin ve dengeli büyümenin Şirket’in her faaliyetine yansıtılması, doğru alanlara yatırım yapılması.
 • Yüksek Performans – En düşük maliyette en yüksek verim sağlamaya çalışarak yatırımcıların maksimum kâr etmesinin sağlanması.

20- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücret Yönetim Kurulu’na uygulanan performans kriterleri doğrultusunda verilmektedir. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş veya kredi kullandırmamıştır.Şirket içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin listeyi kamuya web sayfası yolu ile açıklamıştır. Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan Bilgilendirme Politikası’nda da yer verildiği üzere Şirket “Yasak Dönem” uygulaması yürütmektedir. Yasak Dönem boyunca tüm Şirket çalışanlarının alım-satım yapmaları yasaklanmıştır.Ali Coşkun DUYAK, YK Başkan VekiliSalih Selim ŞENKAL, YK ÜyesiOrhan YÜKSEL, YK ÜyesiCevdet ÖZÇEVİK, YK ÜyesiTacigül ERDEM, Mali İşler Dir. ve Gen. Müd. VekiliYeşim BİLGİNTURAN, Yatırımcı İlişkileri MüdürüCumhur KARATEPE, İç Denetim Birimi MüdürüErçin KAN, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

 • Çağlar SÜRÜCÜ, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • Tuğçe K. ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Sekretaryası
 • Murat ÇOLAK, Muhasebe Şefi
 • Galip ÇELİK, YK Üyesi
 • Erdal YAVUZ, YK Üyesi
 • Güven ÖNAL, YK Üyesi
 • Süleyman UYAN, YK Üyesi
 • Gürsel USTA, YK Başkanı

21- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirket’in Yönetim Kurulu ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Şirket web sitesinde kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Söz konusu stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından ilgili birimlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar başlatılır. Mali tablo dönemlerinde ve yı sonunda faaliyetler itibarıyla sonuçlar izlenerek hedeflere ulaşma derecesi ölçülür. Şirket’in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla Yönetim Kurulu yılda bir kez yıllık değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yıllık değerlendirmede Yönetim Kurulu’nun performansı, hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerindeki etkinliği ve kurumsal yönetim ilkelerine olan uyum doğrultusunda araştırma yapılmaktadır.

Salı Ekim 30th, 2012

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ   2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket, 26 Nisan 2005 tarihi itibarıyla pay sahiplerinin haklarının kullanımını ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri […]