Çevre Politikaları

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü üretim alanında gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm değerlerin her alanda (çevresel, sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini içeren, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için çevre politikası oluşturarak uygulamaya koymuştur.

Bu bağlamda;

• Anayasamızın öngördüğü esaslara uygun olarak ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak,
• Çevreyle uyumlu yönetimin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için Türk Çevre Mevzuatında yer alan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak gereken eğitim, bilinçlendirme ve geliştirme çalışmalarını titizlikle uygulanmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, olumsuz çevresel etkileri en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevre kirlenmesini önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek,
• Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak, kaynağında azaltmak veya geri kazanmak, geri kazanımı mümkün olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,
• Çevresel hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, Şirketimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı hedeflemek,
Çevre politikamızın temel ilkeleridir.

Bir çevre yönetim sisteminin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunu; değişen iç ve dış faktörlere karşı verilecek tepkiler konusunda çevre yönetimini etkin olarak yönlendirmek amacıyla sürekli izlenen ve periyodik olarak gözden geçirilen ve bu konuyu düzenleyici bir çerçeve olarak kabul eden şirketimiz; insan sağlığının korunması, su, hava, toprak, iklim, çevre, doğal/kültürel miras, flora, fauna gibi yaşam kalitesinin belirlenmesinde doğrudan etkili olan bütün öğelerin, kaynakların korunması ve iyileştirilmesi hususunu ana felsefelerinden birisi olarak benimsemiştir.

Salı Ekim 30th, 2012

Çevre Politikaları

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü üretim alanında gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de […]