Bilgilendirme Politikası

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Park Elektrik” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın amacı, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat (birlikte “Sermaye Piyasası Mevzuatı”) hükümlerine uygun olarak, İçsel Bilgilerin yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olacak şekilde tüm menfaat sahipleriyle kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı olarak paylaşılmasını sağlamaktır.

İşbu Bilgilendirme Politikası, SPKn, SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

2. Kapsam

İşbu Bilgilendirme Politikası, esas itibariyle Park Elektrik bünyesinde oluşan İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Park Elektrik’in ana/hakim ortağı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde, finansal yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde bir değişikliğin ortaya çıkması ve bu değişikliğin Park Elektrik’in faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi durumunda bu hususlar da Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.

3. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, uygulanması, dönemsel olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, ilgili kişilere de devredebilir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.parkelektrik.com.tr”) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde ilan edilir.

Bilgilendirme Politikası’nın koordinasyonu ve gözetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ile Mali İşler ve Finansal Raporlamadan sorumlu yöneticiler ile işbirliği içinde bu görevini yerine getirir.

4. Kamuyu Aydınlatma

A) Genel Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış ticari sır niteliğinde olmayan bilgi, olay ve gelişmeler ile bunlara ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Şirket tarafından KAP aracılığıyla derhal kamuya bilgilendirme yapılır.

Şirket, II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin ilgili hükümlerine uymak kaydıyla, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayarak erteleyebilir.

Mevcut hali ile piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek bilgilerin varlığı halinde, bu bilgilerin kamuya açıklanması yanıltıcı olabileceğinden ve henüz içsel bilgi oluşmadığından erteleme kararı alınmaksızın İçsel Bilgi oluşana dek ilgili bilginin gizliliği sağlanır.

B) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri çerçevesinde, Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmiştir.

• KAP’a iletilen özel durum açıklamaları ve Şirket genel bilgi formu,
• Periyodik olarak KAP’ta ilan edilen finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporları,
• Kurumsal internet sitesi (www.parkelektrik.com.tr)
• E-Yönet ve E-Şirket portalları,
• SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve benzeri diğer dokümanlar,
• Yatırımcı ve analistler için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
• Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
• Reuters, Foreks, Bloomberg ve benzeri veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
• Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları, ulusal veya uluslararası yatırımcı konferans ve toplantılarına katılım yoluyla yapılan açıklamalar,
• Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan bilgilendirmeler,
• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

C) Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet sitesini (www.parkelektrik.com.tr) kamuya duyurulmuş bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak şekilde dizayn etmiştir. Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından KAP vasıtasıyla kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Şirket kurumsal internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri için ayrı bir başlık yer almakta olup, ilgili bölüm yatırımcıların ve analistlerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, kurumsal internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda Şirket kurumsal internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası’na, Bilgilendirme Politikası’na, Ücretlendirme Politikası’na ve Etik Kurallar’a da yer verilir.

İnternet sitesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Grubu tarafından tüm olası tedbirler alınmaktadır.

Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

D) Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları ilgili birimlerle koordineli olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanır ve Şirket’i temsil ve ilzama yetkili nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerce onaylanarak elektronik ortamda çift imza ile imzalanıp KAP’a iletilir.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) ilan edilir veya internet sitesinde KAP’ta yer alan açıklamalara bağlantı verilmek suretiyle erişim sağlanır.

E) Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Şirket’in finansal tabloları, SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Mali İşler ve Finansal Raporlama Birimi tarafından hazırlanır.

Şirket’in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve TTK düzenlemelerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda ilgili birimlerle işbirliği içerisinde hazırlanır.

Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’nin uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar ve varsa ilgili bağımsız denetim raporu ile faaliyet raporu, Şirket’i temsil ve ilzama yetkili nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerce elektronik ortamda çift imza ile imzalanıp KAP’a iletilir. Finansal raporlara geriye dönük olarak Şirket’in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

F) Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul, sermaye artırımı, kar payı dağıtımı, birleşme ve/veya bölünme işlemleri, pay alım teklifi, sermaye piyasası araçlarının ihracı gibi ortakları ilgilendiren nitelikteki işlemler hakkında hazırlanan izahname, duyuru metni ve benzeri dokümanlar Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak KAP’ta, Şirket’in kurumsal internet sitesinde ve mevzuatta belirtilen yerlerde kamuya açıklanır.

G) Basın Açıklamaları

Şirket, faaliyetleriyle ilgili yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda basına yazılı olarak açıklama yapabilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın açıklamalarının içeriği konuya ilişkin kamuya açıklanmış olan bilgiler doğrultusunda şekillendirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks, Bloomberg ve benzeri veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisinin bu hususta yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kişilerce yapılabilir.

H) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Tarafından Gerçekleştirilecek İletişim

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından bağlı olduğu bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplanır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Yatırımcı İlişkileri Bölümü haricindeki Şirket çalışanları yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlardan gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.

Yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlardan gelen bilgi ve görüşme talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Şirket’in faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler veya hisse fiyat performansı hakkında yatırımcılara yönlendirmede bulunulmaz.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Şirket ile ilgili yöneltilen yazılı bilgi talepleri, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

i) Toplantılar/Konferanslar veya Telefon Görüşmeleri: Şirket’in yurt içi ve yurt dışındaki mevcut ve potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar ve benzeri kuruluşlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin bilgi taleplerinin karşılanması Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır. İlgili kişilerden gelen toplantı ve görüşme talepleri üst düzey yöneticilere iletilerek gerekli organizasyon Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü gerçekleştirdiği bu tarz iletişimlerde, kamuya henüz açıklanmamış içsel bilgi niteliğindeki bilgileri açıklamaz veya daha önce kamuya açıklanmış olan bilgileri güncellemez.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, yüz yüze görüşmeler veya katılım sağlanan konferanslar için hazırlanan bilgilendirme dokümanları ile yatırımcı sunum ve raporlarının tamamı veya özeti, ilgili sunum, konferans veya konuşma bittikten sonra Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve eşit, adil ve aynı anlı bilgilendirme hedeflenir.

ii) Analist/Araştırma Raporları: Analist/Araştırma raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kişi ve kurumlara aittir. Park Elektrik, analist/araştırma raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, sorumluluğunu almaz ve kurumsal internet sitesinde yayınlamaz. Diğer taraftan, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, talep üzerine Şirket, yorum vermeksizin analist/araştırma raporlarını gözden geçirebilir.

iii) Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Sonrasında Yapılan Görüşmeler: Şirket’in ara dönem ve yıllık finansal raporlarının kamuya açıklanmasını takiben, analist/araştırmacı ve yatırımcıları bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak üzere telekonferanslar düzenlenebilir veya yatırımcı sunumları gerçekleştirilebilir. Şirket yapacağı bir duyuru ile görüşmenin günü ve saati ile erişim bilgilerini ilgili kişilere duyurur.

iv) Sessiz Dönem: Park Elektrik tarafından, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, finansal sonuçlar ve ilgili diğer konular ile ilgili bilgilerin kamuyla paylaşılmasından imtina edilen bir “Sessiz Dönem” uygulaması yürütülür. Sessiz Dönem, yılsonu finansal raporlarının açıklanmasından dört hafta önce, ara dönem finansal raporların açıklanmasından 2 hafta önce başlamaktadır.

Sessiz Dönem süresince Şirket adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket’in finansal sonuçları/durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcılar tarafından konuyla ilgili iletilen soruları cevaplandırmazlar.

I) Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin Şirket tarafından kamuya açıklanması zorunlu değildir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır:

a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK’nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere yer verilen dokümanlarda, Şirket’in beklentilerinin belli varsayımlara dayandığı ve bu nedenle riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşmelerin beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine dair açıklamaya yer verilir.

İ) Haber ve Söylentilerin Doğrulanması

Park Elektrik hakkında basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin takibi profesyonel bir medya takip ajansı tarafından yapılmaktadır. İlgili haberler günlük olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne raporlanmaktadır.

Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; basın ve yayın organının bilinirliği, tirajı ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek, gerekli özel durum açıklaması yapılır.

Çıkan haber ve söylentiler, İçsel Bilgi kapsamına girecek önemde değilse söz konusu haber ve söylentilere ilişkin herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanmış rapor ve/veya dokümanlar ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.

Prensip olarak, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda veya Şirket kaynaklı olmayan, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu açık olan haber ve söylentiler hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. Ancak yatırımcıların çıkarlarının korunmasını teminen, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gerekli görülmesi durumunda bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin kamuya açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çıkan haber ve söylentilerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ertelenmiş bir içsel bilgiye ilişkin önemli detayları içermesi ve doğru olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı değerlendirilir ve özel durum açıklaması yapılır. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise herhangi bir açıklama yapılmayabilir.

5) ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK’ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır. Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilginin oluşması sürecinde ve içsel bilginin özel durum açıklanmasına konu edilmesine kadar geçecek sürede içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler gizlilik sözleşmesi veya benzeri özel sözleşmeler olmaksızın içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket nam ve hesabına çalışan kişiler dışında yapılan iş ve sözleşmelerde gizlilik konusunda gerekli tedbirler alınır.
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler içsel bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket tarafından imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirirler.

Ayrıca, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, işbu politikanın (H) bendinde detaylarına yer verildiği üzere “Sessiz Dönem” uygulaması yürütülür. İlaveten, Şirket politikası gereği İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’nde yer alan kişilerin, ilgili listede kaldıkları süre zarfınca, Şirket payları ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak herhangi bir işlem yapmaları yasaktır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Şirket ve/veya Şirket nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

6) İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilere aşağıda yer verilmektedir;

– Şirket’in 1. Derece imza yetkilileri ile 2. Derece A Grubu imza yetkisine sahip kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
– Şirket’in bağlı ortaklıklarında 1. Derece imza yetkisine sahip olan kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
– Hakim ortak Park Holding A.Ş.’de görev üstlenen ve Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen üst düzey yöneticiler (CEO, CFO, Grup Başkanları, Direktörler, Koordinatörler vb.)

İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre, Şirket’in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler (Direktör, Koordinatör vb.) olarak belirlemiştir.

Salı Ekim 30th, 2012

Bilgilendirme Politikası

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Dayanak Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Park Elektrik” veya “Şirket”) […]
extra long dick in short girl chav teen slut