Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik ana başlığı altında yer alacak “Sürdürülebilirlik Raporları” alt başlığı altında aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (“ÇSY”) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin halka açık ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarında açıklanması SPK tarafından zorunlu hale getirilmiş ve uygulamaya 2020 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporları ile başlanması öngörülmüştür.

Takip eden süreçte, payları Borsa’nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı’nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden aşağıda yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin ilgili düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiği raporlamalara aşağıda yer verilmektedir.